Điều khoản sử dụng khi tham gia khóa học tiếng Nhật trực tuyến của Nhật ngữ Phúc Ông - Công ty TNHH Nhân lực Akane.